Słowniczek

Działka gruntu

niepodzielna, ciągła część powierzchni ziemskiej, stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa

grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

Parametry i wskaźniki urbanistyczne

ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego określające wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniające w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów, oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Pas drogowy

grunt wydzielony liniami granicznymi, którego część stanowi droga oraz urządzenia techniczne i obiekty budowlane związane z potrzebami zarządzania drogą, zabezpieczeniem czy obsługą ruchu. Pas drogowy dotyczy dróg publicznych. Drogi niepubliczne funkcjonują jedynie jako nieruchomość oznaczona jako droga.

Droga

pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów i pieszych, do postoju pojazdów a także do prowadzenia ciągów uzbrojenia inżynieryjnego. Do dróg zalicza się m.in.: jezdnie, place i zatoki postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi zieleni, urządzenia techniczne.

Droga publiczna

jest to droga zaliczona na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, do jednej z kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Podział dróg publicznych

Ze względu na funkcje: krajowe, wojewódzki, powiatowe, gminne; Ze względu na wyposażenie techniczne: autostrady, ekspresowe, główne ruchu przyśpieszonego, główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe.

Droga wewnętrzna

droga niezaliczona do kategorii dróg publicznych, pojęcie tożsame z pojęciem drogi niepublicznej. Właścicielem drogi wewnętrznej może być zarówno podmiot publiczny (np. jednostka samorządu terytorialnego), jak i prywatny. Podmioty korzystające należą zasadniczo do jednej z trzech grup: współwłaściciele drogi wewnętrznej, beneficjenci służebności przejazdu i przechodu przez daną działkę, osoby korzystające z drogi na podstawie umów.

Dostęp do drogi publicznej

każda nieruchomość gruntowa wydzielona jako działka gruntu musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uważa się także służebność drogową).

Służebność drogowa

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Polega ona na tym, że określony podmiot może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. W odniesieniu do drogi, owo korzystanie będzie polegało na możliwości przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną.

Skip to content