O Studium

CZYM JEST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium – dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

FUNKCJE STUDIUM

  • studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego.
  • nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych.
  • ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.
  • wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna).

TREŚĆ I FORMA STUDIUM

Przedmiotem studium są treści:

  • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
  • określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Budowa studium

Studium składa się z następujących elementów:

  • część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej),
  • część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej uwarunkowania i kierunki,
  • uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje tylko władze miasta. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Studium sporządzane jest dla całego obszaru gminy, a plany miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów.
Procedura opracowania Studium prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Skip to content